Godzina otwarcia: Poniedziałek - Piątek od 13:00 - 19:00


Uzyskiwanie danych identyfikacyjnych od pacjenta

Na zasadzie art. 25 ustawy z 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( DzU z 2012 poz.159 ) dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
czyli
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL,
f/w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
g) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

Dane te pacjent ma obowiązek podać, a podmiot udzielający świadczeń medycznych musi posiadać, od momentu udzielenia pacjentowi pierwszego świadczenia medycznego.
Podmiot udzielający świadczeń medycznych jest zobowiązany prowadzić dokumentację wewnętrzną, w której muszą być dane dotyczące oznaczenia pacjenta, czyli takie, które pozwolą na ustalenie jego tożsamości.

Image
Godziny otwarcia
  • Poniedzialek
  • Wtorek
  • Sroda
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota